Tips om arkivering

 

Vad bör sparas?

Allmänt sett bör sådana handlingar som företaget självt producerat och som är specifika för dess verksamhet sparas, t ex protokoll, bokslut, foton, egenproducerade trycksaker och produktprover. Helst ska originalet bevaras, men kopior sparas om originalen förkommit eller om det finns ändringar eller anteckningar av betydelse på en kopia. Även kopior av egna utgående skrivelser bevaras. Idag produceras och sparas mycket arkivmaterial  i våra datorer. Så länge organisationen inte har en mycket långsiktig plan för bevarande i digital form måste de handlingar som ska bevaras för eftervärlden tas ut på papper. Det är viktigt att alltid datera sitt arkivmaterial. När det gäller fotografier är det viktigt att även dokumentera vad bilden föreställer, namnge personer och också gärna fotografens namn.

Hur bör det sparas?

För att arkivhandlingar ska ha optimal livslängd bör man tänka på att i möjligaste mån använda arkivbeständigt material t ex papper, pennor och toner i skrivare och kopiatorer. Vid arkivläggning är det viktigt att alla plastfickor, plastregister, gem, tejp, post-it lappar och annat som kan skada papper tas bort. Arkivet bör sedan förvaras i lokaler som skyddar handlingar och föremål mot brand, fukt, skadedjur, mögel och andra angrepp.

 

Vad kan/bör finnas i ett företagsarkiv? 

Protokoll – protokollen är nyckeln till företagets verksamhet. Det är viktigt att protokoll från alla möten sparas. Det är där vi ser vilka beslut som fattats.

Bilagor till protokollen – material som fungerat som beslutsunderlag.

Utgående handlingar – årsberättelser, rapporter, brev, skrivelser m.m.

Diarier – uppgifter över inkomman och utgående handlingar i kronologisk ordning.

Register och liggare – personalregister, kundregister, orderliggare, produktionsliggare, inventarieförteckningar m.m.

Inkomna handlingar – brev, skrivelser, offerter, forsknings- och reserapporter. Man sparar inte inkommande handlingar som inte är relevant för företaget som t.ex. reklam.

Handlingar ordnade efter ämne – här kan många olika handlingar arkiveras, det beror mycket på hur företaget ser ut och vilka sorters handlingar man producerar i sin kärnverksamhet. Det kan vara stiftelsehandlingar, bolagsordning, aktieböcker, avtal och kontrakt, patent-, fastighets- och projekthandlingar samt personalhandlingar. Det är också viktigt att spara manualer för t.ex. dataprogram (systemdokumentation) m.m.

Räkenskaper – Bokföringslagen anger hur länge räkenskaper ska sparas och kan därefter gallras. Vissa handlingar bör dock bevaras bl a bokslut, budgethandlingar, årsböcker, huvud-avräknings- och kassaböcker samt reskontra. Verifikationer, som fakturor, räkningar och kvitton, behöver inte sparas.

Statistik – egenproducerad statistik

Ritningar och kartor – sådant som hör till företagets verksamhet

Fotografier och filmer – allt som har sitt ursprung i eller på annat sätt anknyter till den egna verksamheten bevaras. Det är viktigt att materialet identifieras och dateras.

Trycksaker och pressklipp – produktinformation, reklambroschyrer, prislistor, personaltidningar, affischer, tidningsurklipp som rör förtagets verksamhet. Detta är ett material som är av stort intresse för forskning inom många områden.

Ljudupptagningar – bandinspelningar från t ex ett möte eller intervjuer. Glöm ej att dokumentera vem eller vilka som pratar och när.

Föremål – varu- och produktprover m.m.